SMA AW201 - SmartMan ALS Airway CPR Pro

SMA AW201 - SmartMan ALS Airway CPR Pro

Vylepšená KPR.
Obsahuje všetky funkcie ALS KPR AW101

Základné oživovacie techniky - filter:Torzo dospelého
Modelový rad:SmartMan
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4118.SMAAW201
 • Detailný popis
 • SmartMan torzo pre rozšírené zabezpečenie dýchacích ciest
 • Pľúca so spätným prúdom vzduchu - systém na vykonávanie ventilácie
 • Nácvikový softvér pre základnú resuscitáciu
 • Nácvikový softvér pre rozšírenú resuscitáciu
 • Softvér so základnými nácvikovými prvkami
 • Softvér s rozšírenými nácvikovými prvkami
 • QCI základný dátový softvér
 • Softvér s nástrojmi trenažéru

Obsah sady:

Hardware:
 • SmartMan Torzo
  • kompresia o plných hĺbkach
  • vysoko realistická hlava
  • hygienická sada
  • 4,5 m USB kábel
  • prenosný kufrík, podložka na kľačanie
  • bežecká bunda
  • kábel pre karotický pulz
  
Softvér - QCI správa základných údajov
 • Záznamový modul
  • unikátny identifikátor
  • záznamník všeobecných prihlásení, prihlásenie osoby alebo tímu

 • Dátový modul
  • uložený na lokálnom zariadení
  • okamžité zobrazovanie výsledkov
  • neskoršie zobrazovanie
 • Modul pre analýzu výkonu
  • skóre
  • tabuľková analýza hĺbky, počtu a spätného rázu kompresie
  • tabuľková analýza objemu, množstva a povolení pri ventilácii
 • Zobrazovací modul
  • zobrazenie na obrazovke počítača
  • zobrazenie cez spätný projektor
  • zobrazenie na externom monitore
 • QCI modul pre tlač
  • výber jedným tlačidlom
  • vytváraní zoznamu s menami, údajmi a skóre
  • export skupiny výsledkov do Excelu
 
Interface
 • Prihlásenie
  • nácvik, všeobecné informácie, názov skupiny, názov osoby

 • Módy
  • nácvik, test, samostatný test

 • Typ nácviku
  • štandardný, rozšírený

 • Typ hodnotenia
  • hodnotenie z hľadiska pacienta, zhoda, porovnanie s ostatnými

 • Výsledky
  • ukladané na miestnom pevnom disku, ihneď dostupné
 
Softvér - základná resuscitácia
 • Komponent pre základnú resuscitáciu BLS
  • nácvikový a testový mód na aktivity
  • môžete si nechať pri nácviku zobrazovať odozvu, alebo toto zobrazenie vypnúť
  • modul pre kompresiu pri základnej resuscitácii
   • 30 × 2 (2 cykly), 50 × 2 (2 cykly)
  • záchranársky dýchací modul
  • KPR dýchacie modul
  • KPR modul pre základnú resuscitáciu
   • 30: 2 (2 cykly) 1 osoba vykonávajúca KPR
   • 30: 2 (5 cyklov) 2 osoby vykonávajúce KPR s prepínaním
  • Ventilačný SIM kompontent
   • modul pre ovládanie objemu
   • vizuálne zobrazenie prúdenia vzduchu do pľúc
   • cieľový objem
  • Modul pre ovládanie počtu ventilácií
   • bežiaci časovač
   • synchronizované s objemovým prietokom
  • Modul pre prítok vzduchu
   • zobrazenie prítoku, pauza a výtok vzduchu
   • zobrazenie správneho uvoľnenia resuscitačnej masky
Softvér - rozšírená resuscitácia
 • Komponent pre rozšírenú resuscitáciu ALS CPR
  • modul pre správnu intubáciu
  • správne zavedenie zariadenia pre rozšírené zabespečenie dýchacích cest
  • intubácia počas KPR
   • vykonajte intubáciu pred začatím kompresie
   • prepnite zo základnej resuscitácie na rozšírenú, zatiaľ čo KPR stále prebieha
   • počas KPR zastavte kompresie, intubujte a potom vykonávajte KPR na intubovanom pacientovi
  • Rozšírená resuscitácia s intubačním modulom
   • interakcia kompresií hrudníka a ventilácií v reálnom čase
   • zobrazenie časovania ventilácie vo vzťahu ku kompresii a uvoľnenie kompresie
   • zobrazenie objemu ventilácie
   • zobrazenie počtu ventilácií
 • Intubačný SIM komponent
  • Časovací modul
   • čas, za ktorý je dokončená intubácia
  • Modul pre sledovanie objemu
   • overuje a zobrazuje objem vzduchu
   • overuje a zobrazuje množstvo dodaného vzduchu
  • Modul pre kontrolu úniku
   • overuje správne nastavenie manžety
   • overuje správny prítok vzduchu
  • Modul pre udeľovanie skóre
   • poskytuje skóre za správny objem, správne množstvo, neprepúšťanie vzduchu a za čas, počas ktorého je správne zavedené zariadenie
  • Procedurálny modul
   • správny záklon hlavy a zdvihnutie brady
   • správne umiestnenie zariadenia pre rozšírené zabezpečenie dýchacích ciest
   • správne zobrazenie hlasiviek
Softvér - základné nácvikové vlastnosti
 • Reštartujte aktivitu
  • jediným kliknutím zastavíte a znova spustíte aktivitu
  • jediným kliknutím prepnete rovnakú aktivitu pre ďalšieho užívateľa
 • Zmena veľkosti obrazovky
  • roztiahnite okno na akúkoľvek veľkosť
  • prispôsobte okno externému monitoru
  • tlačidlo pre automatické obnovenie veľkosti
 • Prístup bez figuríny
  • vezmite si počítač späť do kancelárie a prehliadajte výsledky, alebo vytvárajte nové užívateľské účty
  • vytvorte tabuľku výsledkov
  • exportujte dáta
Softvér - rozšírené nácvikové vlastnosti
 • Zapnutie/vypnutie metronómu
  • pomáha nastaviť frekvenciu
  • môžete ho vypnúť alebo zapnúť počas nácviku
  • môžete nastaviť rýchlosť metronómu
 • Zapnutie/vypnutie odozvy
  • dáta sa nahrávajú pri zapnutom aj vypnutom móde odozvy
  • objektívny nácvik pri vypnutej odozve, odozva sa zastaví, ale dáta sa budú nahrávať na neskorsie prehliadnutie procesu
  • pomôžte študentom prostredníctvom praktickej výučby a vybudujte u nich svalovú pamäť
  • umožňuje vyučujúcemu priraďovať študentom úlohy
  • vlastnosť nevyhnutná pre skúmanie
 • Zdravotný stav
  • zobrazený v reálnom čase
  • zodpovedá kvalite vykonanej KPR
  • odkazuje na mieru úrovne obsluhy
 • Sim Automatický mód
  • zobrazuje odozvu obehu vzhľadom k zručnostiam
  • zobrazuje čas za celú dobu aktivity
  • reaguje na kvalitu preverenej KPR
  • zobrazuje vplyv kvality KPR na mozgovú perfúziu
 • Pauza počas nácviku
  • umožňuje inštruktorovi prerušiť, alebo znovu spustiť nácvik
  • ľahké vypnutie / zapnutie jednoduchým kliknutím
 • Jediným kliknutím možno komprimovať výsledky alebo súbory z nácvikov
  • zaslanie súboru zip na vybranú e-mailovú adresu
  • možno ľahko zhromažďovať a posielať výsledky
  • pre posielanie nie je potrebné byť pripojený k figuríne
 • Jediným kliknutím možno vytvoriť zoznam
  • vytvorte zoznam mien, skóre a údajov
  • vytvorte tlačený záznam každého, kto dokončil nácvik
 • Export do Excelu
  • vytvárajte grafy výsledkov
  • zoraďujte a tlačte záznamy
  • exportujte nácvikové záznamy na skóre
 • Meňte parametre zručností
  • môžete nastaviť počet cyklov a počet kompresií
  • voliteľné parametre
Softvér - nástroje pre vyučujúceho
 • Nástroj pre prezeranie výsledkov
  • prehliadajte si výsledky
   • prehliadajte si výsledky akéhokoľvek študenta
   • vyberte si výsledok vykonávaným cvikom
   • nie je potrebné byť pripojený k figuríne
  • Nástroj pre spracovanie výsledkov
   • rýchlo vytvorte zoznam triedy so skóre
   • vytvorte zoznam triedy s menami a skóre
   • rýchlo vytvorte tabuľku výsledkov
   • jednoduché posielanie výsledkov
    • vytvorte si komprimovaný súbor všetkých výsledkov
    • pošlite si všetky výsledky na mail
  • Nástroje na prípravu
   • prihlásenie možno vykonať bez figuríny
   • prihlásenie možno vykonať bez internetu
   • vytvorte obrazovku s viacerými prihláseniami
   • overte, či sú prihlasovacie údaje vytvorené správne
   • zaregistrujte študentov bez figuríny
   • pred príchodom študenta ho môžete zaregistrovať
   • vloženie automatického kódu
  • Nástroje pre vytváranie tried
   • vytvárajte triedy
   • zoraďujte podľa tried
   • hromadné prihlásenie študentov do tried
   • tlačte výsledky pre jednotlivú triedu
   • exportujte výsledky triedy do Excelu
Pozn.: Ovládací PC nebo tablet nejsou součástí dodávky.