Obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb medzi spoločnosťou Helago-SK, s. r. o. (ďalej len dodávateľ) a zákazníkom (ďalej len odberateľ).

1.2 Akékoľvek iné obchodné podmienky nie sú pre dodávateľa záväzné, a to ani v prípade, že sú súčásťou objednávky odberateľa.

1.3 Obchodné vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkách neriešené sa riadia občianským zákoníkom, v platnom znení.

2. Predmet dodávky

2.1 Predmetom dodávky je ľubovoľný tovar a služby uvedené v ponuke spoločnosti Helago-SK, s.r.o. vrátane konkrétnych cenových ponúk určených konkrétnym odberateľom. Jednotlivé obchodné prípady sa uzatvárajú na základe písomných objednávok odberateľa, zaslaných poštou alebo faxom, alebo objednávok zaslaných elektronickou formou (e-mail alebo web formulár, vo výnimočných prípadoch tiež na základe ústnej alebo telefonickej objednávky.

2.2 Objednávka objednávateľa musí obsahovať presný názov právnickej či fyzickej osoby, ako objednávateľa, adresu sídla či miesta podnikania a zodpovednú osobu rátane kontaktu, IČO, DIČ, presnú adresu platcu (pokiaľ sa líši od adresy objednávateľa). Ďalej presnú adresu miesta dodania (pokiaľ sa líši od adresy objednávateľa), kontaktnú osobu, telefón. Ďalej jednoznačné určenie tovaru, požadované množstvo a požadované dodacie podmienky, ako je termín dodania a iné špecifické požiadavky.

Pokiaľ si objednávatel praje čiastkové plnenie dodávky, je nutné túto skutočnosť uviesť na objednávke.

2.3 Prijatie každej objednávky potvrdí dodávateľ písomne, na potvrdení objednávky bude uvedená presná špecifikácia objednaného tovaru vrátane katalógového čísla, cena tovaru, predpokladaný termín dodania tovaru a číslo obchodného prípadu, ktoré bolo objednávke pridelené. Odberateľ je povinný potvrdenie riadne skontrolovať, predovšetkým špecifikáciu tovaru a jeho cenu, svoj súhlas potvrdiť podpisom a potvrdenie poslať späť dodávateľovi. Týmto sa stáva objednávka pre dodávateľa záväznou a jej zmeny alebo storno sú možné len po obojstrannej dohode. V prípade, že odberateľ nevyjádrí písomne nesúhlas s údajmi uvedenými v potvrdení objednávky do 2 dní od odoslania potvrdenia objednávky dodávateľom, považuje sa toto potvrdenie objednávky za odsúhlasené.

2.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo potvrdiť objednávku formou uzavrenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, objednávka je potom považovaná za platnú uzavretím kúpnej zmlouvy v písomnej forme oboma zmluvnými stranami.

3. Cena tovaru

3.1 Katalógy a cenníky vydávané dodávateľom sú informatívne a sú vždy platné k termínu vydania. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného oznámenia. Dodávateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických materiálov. Pre upresnenie ceny a špecifikácie predmetu plnenia je odberateľ oprávnený si vyžiadať cenovú ponuku.

Pre cenovú kalkuláciu predmetu plnenia platia ceny uvedené v platnej písomnej ponuke dodávateľa, alebo ceny platnej v okamihu prijatia objednávky.

3.2 Ceny tovaru v tlačených materiáloch a aj vo webovom katalógu sú uvedené v EUR bez DPH. K uvedeným cenám v katalógu bude pripočítané DPH podľa platných právnych predpisov.

3.3 Dopravné, prípadná inštalácia, oživenie a zaškolenie obsluhy v rámci Slovenskej republiky je zahrnuté v cene tovaru. Dodávateľ si však vyhradzuje právo účtovať odberateľovi náklady spojené s dopravou predmetu plnenia, hlavne v prípadoch, keď se jedná o objednávku za cenu nižšiu ako 165 € bez DPH (tu je k hodnote tovaru účtovaný manipulačný poplatok vo výške 6 alebo 9 € s DPH podľa zvolenej prepravy, príp. dobierka 2 € s DPH) . Pri zásielkach s väčším rozmerom alebo vyššou váhou, ktorá presahuje 30kg je doprava kalkulovaná samostatne. Taktiež pri dodávke laboratórneho nábytku je doprava a montáž vždy kalkulovaná individuálne. Tieto náklady sú vždy uvedené v potvrdení objednávky.

3.4 Výška minimálne hodnoty nákupného košíka pre uzatvorenie objednávky Je stanovená na 30 € vrátane DPH.

4. Špecifikácie a obrázky výrobkov

4.1 Technické špecifikácie produktov sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.

5. Bodové konto

5.1 Súčasťou ponuky internetového obchodu spoločnosti Helago-SK, s.r.o. je motivačný program pre odberateľov – bodové konto. Všetky produkty v internetovej ponuke sú označené počtom bodov, ktoré získa zaregistrovaný odberateľ po jeho nákupe. Body sú na konto odberateľa pripísané v okamžiku zaplatenia tovaru. Ak je odberateľ v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 14 dní, ztráca nárok na pripísanie bodov na konto.

5.2 Nazbierané body môže odberateľ previesť na eurá a zozbieranú sumu uplatniť ako zľavu na ďalšie nakupované produkty alebo ju čerpať formou vecnej ceny, ktorých zoznam je uvedený na www.helago-sk.sk.

5.3 Eurová hodnota konta rastie exponenciálne, teda čím viac bodov, tým vyššia eurová hodnota konta. Aktuálny stav konta si registrovaný odberateľ môže zistiť kedykoľvek po prihlásení na www.helago-sk.sk.

5.4 Odberateľ môže svoje konto vyčerpať pri nákupe ďalšieho tovaru, minimálna hodnota nakupovaného tovaru však musí zostať aspoň 1 € bez DPH. Prípadné nevyčerpané body zostávajú na konte. Zľavu možno uplatniť len na dodávku tovaru, nie na servis a služby.

5.5 Uplatnenie nároku na pripísanie bodov na konto pri nákupe tovaru nemožno kombinovať so žiadnou ďalšou zľavou.

5.6 Odberateľ je povinný vykonať čerpanie z bodového konta minimálne raz za tri roky. Pred vypršaním tejto doby bude dodávateľom písomne vyzvaný, aby tak vykonal. Pokiaľ ani potom k čerpaniu nedôjde, nebude už možné body, ktorých časová platnosť vypršala, použiť.

6. Dodacie podmienky

6.1 Dodania predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, vždy však podľa aktuálnych možností dodávateľa. Predpokladaný termín dodania bude objednávateľovi písomne potvrdený. Dodávateľ môže vo výnimočných prípadoch termín plnenia predĺžiť, musí však ihneď na túto zmenu upozorniť odberateľa.

6.2 Odberateľ je povinný predmet plnenia prevziať a ihneď skontrolovať súľad množstva a typu predmetu plnenia s dodacím listom alebo faktúrou. Ak si odberateľ nepevezme predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane, nesie odberateľ náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

6.3 Ak odberateľ pri prevzatí tovaru zistí zjavné poškodenie obalov či produktov, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť dodávateľovi alebo doručovateľovi zásielky a písomne ju uviesť na dodacom liste dodávateľa alebo prepravnom liste špedičnej služby v prípade externej dopravy. Neskoršie reklamácie tohto typu nemožno dodávateľom uznať ako oprávnené.

6.4 Tam, kde to povaha tovaru vyžaduje, je súčasťou dodávky návod k obsluhe v slovenskom jazyku.

7. Storno objednávok a kúpnych zmlúv

7.1 Odsúhlasené objednávky a kúpne zmluvy možno rušiť iba písomne vzájomnou dohodou oboch strán.

7.2 Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi storno poplatok do výšky 50% ceny predmetu k pokrytiu nákladov účelne vynaložených v súvislosti so zaistením objednaného tovaru či služieb.

8 Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv

8.1 Úhrada ceny sa uskutočňuje podľa predbežnej dohody buď prevodom na základe daňového dokladu s vopred dohodnutou splatnosťou, alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. V prípade platby v hotovosti oznámi dodávateľ odberateľovi jeden deň vopred dodávku tovaru vlastným rozvozom, pri tovare dopravovanom zásielkovou službou avizuje dodávku tovaru zásielková služba.

8.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch požadovať úhradu celej dohodnutej ceny alebo jej časti vopred.

8.3 V prípade, že odberateľ nezrealizuje v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej dodávateľom úhradu, je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% dlžnej čiastky s DPH za každý deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti záväzku až do jeho úplného uhradenia.

8.4 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamžikom splnenia dodávky tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa okamžikom zaplatenia kúpnej ceny odberateľom za dodaný tovar v celej výške. Zaplatením sa rozumie pripísanie platenej čiastky na účet dodávateľa.

8.5 Odberateľ nie je oprávnený previesť, postúpiť alebo zaťažiť akékoľvek práva, pohľadávky, povinnosti alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s dodávateľom na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Odberateľ nie je oprávnený započítať žiadne svoje pohľadávky voči dodávateľovi oproti pohľadávkam dodávateľa voči odberateľovi.

9. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácia

9.1 Dodávateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dodávky podľa dodacieho listu.

9.2 Odberateľ je povinný skontrolovať pri prevzatí tovar, jeho množstvo a kvalitu, úplnosť, správnosť a neporušenosť dodávky, a správnosť dodávky potvrdiť na dodacom liste.

9.3 Záručná doba na skryté vady, funkčnosť atď. je dojednaná na šesť mesiacov, pokiaľ nie je záručná lehota dodacím listom vyslovene stanovená na dobu dlhšiu. Dodávateľ vystaví dodací list so záručnými podmienkami s vyznačením dátumu predaja, konkrétnou dĺžkou záručnej doby, typu a čísla výrobku pre tovar, ktorý má dlhšiu záručnú dobu než šesť mesiacov.

9.4 Reklamácia musí býť vždy uplatnená písomnou formou s uvedením špecifikácie reklamovaného tovaru, popisu závady, čísla a dátumu objednávky, dodacieho listu alebo faktúry a mena osoby zodpovednej zo strany odberateľa za vybavenie reklamácie.

9.5 Záruka se nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli nerešpektovaním návodu na použitie, nevykonávaním bežnej uživateľskej údržby, prevedením zmeny na tovar bez autorizácie dodávateľa, nesprávnou prepravou či skladovaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie.

9.6 Záruka sa počíta odo dňa prevzatia tovaru odberateľom. Do záručnej doby sa nezapočítava doba, počas ktorej je zariadenie v oprave.

9.7 Záručné podmienky sú pre dodávateľa záväzné len v prípade, že odberateľ nie je v omeškaní s úhradou tovaru.

9.8 Ak dodávateľ zistí, že reklamácia je neoprávnená, budú náklady spojené so zistením rozsahu škody a opravou odberateľovi vyúčtované v plnej výške.

9.9 Odberateľ musí vrátiť dodávateľovi iba vyčistený tovar, pokiaľ možno v originálnom obale alebo v obale funkčne plne nahradzujúcom pôvodné balenie.

9.10 Dodávateľ je oprávnený pre zabezpečenie záručného servisu použiť tretie osoby.

9.11 Dodávateľ zodpovedá za ujmu spôsobenú porušením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu s odberateľom maximálne do výšky dojednanej ceny za dodávku tovaru či služieb odberateľovi bez dane z pridanej hodnoty.

10. Servis

10.1 Na dodané prístroje zabezpečuje dodávateľ záručný aj pozáručný servis. Miestom vykonania servisného zásahu je sídlo dodávateľa. Pri požiadavke na servisný zásah v sídle odberateľa je vždy účtované cestovné servisného technika vo výške 0,80 €/km. V prípade pozáručného servisu je účtovaný spotrebovaný materiál, náhradné diely a práce servisného technika vo výške 30 €/hodinu.

10.2 Dodávateľ je oprávnený na zabezpečenie servisu použiť tretie osoby.

10.3 Pri pozáručnom servise je najskôr vykonaná diagnostika závady a odberateľ je oboznámený s predpokladaným rozsahom a cenou opravy. Dodávateľ započne servis až na základe súhlasu odberateľa s ponúknutými podmienkami.

11. Ochrana osobných dát zákazníkov

11.1 Spoločnosť HELAGO-SK s.r.o. prehlasuje, že spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 známym ako GDPR (v texte ďalej ako Nariadenie).

11.2 Spracovanie osobných údajov pomocou služieb www.helago-sk.sk - e shop je zákonné a prebieha na základe právneho dôvodu z titulu plnenia zmluvy. Tým je zaručená zákonnosť spracovania osobných údajov. Pre tento účel spracovania nepotrebujeme súhlas dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracované v tomto rozsahu:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mailová adresa
11.3 Osobné údaje spracovávame po dobu trvania služby. Po skončení toho zákonného dôvodu sú údaje na užívateľskom účte anonymné. Výnimkou je iba prípad, keď má pre ďalšie spracovanie osobných údajov spoločnosť HELAGO-SK s.r.o. oprávnený záujem.
 
11.4 Osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím subjektom. Výnimkou sú iba situácie, kedy je prenos osobných údajov nutný pre plnenie zmluvy.
 
11.5 Okrem spomínaných osobných údajov spracovávame prevádzkové a lokalizačné záznamy. Deje sa tak na základe zákonného dôvodu plnenia právnych povinností, ktoré nám ukladá § 97 ods. 3 zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých zákonov (zákon o elektronických komunikáciách).

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Ak kúpna zmluva alebo iná písomná dohoda medzi dodávateľom a odberateľom nestanoví inak, vyjadruje odberateľ odoslaním objednávky súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

12.2 Práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi slovenským právnym poriadkom.

12.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.9.2022 a nahrádzajú v plnom rozsahu všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.