Ochrana osobných údajov

1.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

1.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje").

1.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcemu, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia uživateľského účtu. Ak kupujúcí nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcemu tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

1.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom uživateľskom účte, pri objednávke zrealizovanej z webového rozhrania obchodu) uviesť správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

1.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

1.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

1.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutie osobných údajov.

1.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 1.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

1.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

1.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak kupující požiada o informáciu o spracovaní svvojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register vedený
Okresným súdom v Bratislave
oddiel B, vložka 93626
Kosodrevinová 2
821 07 Bratislava
IČO: 47 479 256, DIČ: SK 2023908898
Tel: +421 255 565 291
Fax: +421 255 565 291
GSM brána: +421 905 273 740
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk
Chcete stránku vytlačiť?
Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.
Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.
(tento box nebude vytlačený)
Úprava stránky pred tlačou
Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.